கர்மயோகம் 10

சொற்பொழிவுக் குறிப்புகள்

1. செயலே வழிபாடு

13 டிசம்பர் 1895

மிகவும் மேலான மனிதன் செயல்புரிய முடியாது. ஏனெனில் அவனைக் கட்டுப்படுத்த எதுவும் இல்லை . அவனுக்குப் பற்றில்லை. அவனிடம் அறியாமை இல்லை. கப்பல் ஒன்று காந்த மலையின் அருகே செல்ல நேர்ந்ததாகவும், அதனால் கப்பலின் இரும்பாணிகள், தகடுகள் எல்லாம் கழன்றுவிட்ட தாகவும், கப்பலே சிதைந்து மூழ்கிவிட்டதாகவும் கூறுவார்கள். அறியாமை இருக்கும்வரை போராட்டமும் இருக்கும். நாம் எல்லோரும் உண்மையில் நாத்திகர்கள். கடவுள் உண்டு என்று உறுதியாக நம்புபவர்கள் செயல்புரிய முடியாது. நாமெல் லோரும் ஏறக்குறைய நாத்திகர்கள். நாம் கடவுளைக் கண்டதும் இல்லை; அவரை நம்புவதும் இல்லை. நம்மைப் பொறுத்த வரை அவர் க-ட-வு-ள் என்ற எழுத்தளவிலேயே நின்றுவிடு கிறார், அவ்வளவுதான். அவர் நம் அருகிலிருப்பதாகச் சில வேளைகளில் எண்ணுவோம்; அடுத்த கணமே இந்த உணர்ச்சி மாறி, கீழே விழுந்துவிடுவோம்.

உங்களுக்கு அவரது காட்சி கிடைக்கும்போது, அங்கே யார் யாருக்காகப் போராடுவது? இறைவனுக்கு உதவி செய் வதற்காகவா நாம் உழைக்கிறோம்? ‘உலகச் சிற்பிக்கு நாம் கற்பிக்க வேண்டுமா?’ என்று எங்கள் மொழியில் ஒரு பழமொழி உண்டு. ஒரு செயலும் அற்றவர்களே மிக உயர்ந்தவர்கள். உலகத்தைப்பற்றியும், கடவுளுக்கு உதவுவதற்காக நாம் இதைச் செய்ய வேண்டும் அதைச் செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாமும் முட்டாள்தனமான பேச்சுக்கள் அடுத்தமுறை உங்கள் காதில் பட்டால், இப்போது நான் கூறியதை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள். இத்தகைய எண்ணங்களை எண்ணாதீர்கள். அவை முற்றிலும் சுயநலமானவை. நீங்கள் செய்கின்ற எல்லா செயல்களும் உங்களிடம் இருந்தே எழுகின்றன; உங்கள் நன்மைக்காகவே செய்யப்படுகின்றன. கடவுள் எந்தக் குழியிலும் விழுந்து கிடக்கவில்லை; நீங்களும் நானும் ஏதோ மருத்துவமனை கட்டியும், அதுபோன்ற நற்பணிகள் செய்தும் அவரைக் கைதூக்கிவிட வேண்டியதில்லை. 

நாம் செயல்புரிய அவர் நம்மை அனுமதித்திருக்கிறார். இந்த மாபெரும் பயிற்சிக்கூடத்தில் உங்கள் ஆற்றலைப் பயன்படுத்திப் பயிற்சி பெற அவர் உங்களை அனுமதிக்கிறார். இந்தப் பயிற்சி அவருக்கு உதவி செய்வதற்காக அல்ல, உங்கள் நன்மைக்காகவே. உங்கள் உதவி இல்லாததால் ஓர் எறும்புகூட இறக்க நேரும் என்று எண்ணுகிறீர்களா? இதைவிடக் கொடிய தெய்வ நிந்தை வேறொன்றும் இல்லை. உலகம் இயங்கிய வண்ணமே இருக்கிறது; நீங்கள் பெருங்கடலில் ஒரு சிறுதுளி மட்டுமே. அவரின்றி ஓர் இலை அசைவதில்லை, காற்று வீசுவ தில்லை. அவருக்கு உதவுவதற்காக அல்லாமல் அவருக்காக உழைக்கும் பேறுபெற்ற நாம் புண்ணியசாலிகள்.

 ‘உதவி’ என்ற சொல்லை உங்கள் மனத்திலிருந்து விலக்கி விடுங்கள். உங்களால் உதவி செய்ய முடியாது. உதவுவதாகச் சொல்வது தெய்வ நிந்தனை. நீங்கள் இருப்பதே அவரது விருப்பத்தால்தான். நீங்களா அவருக்கு உதவி செய்கிறீர்கள்? நீங்கள் அவரை வழிபடுகிறீர்கள். நாய்க்கு ஒருபிடி சோறு கொடுக்கும்போது, அந்த நாயை இறைவனாக எண்ணி வழி படுகிறீர்கள். அவர் அந்த நாயில் இருக்கிறார். அவரே நாயாகவும் இருக்கிறார். அவர் எல்லாவற்றினுள்ளும் இருக்கிறார். அவரை வழிபட நாம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளோம். பிரபஞ்சம் முழு வதையும் இந்தப் பயபக்தியுடன் அணுகுங்கள். அப்போது முற் றிலும் பற்றற்ற நிலை உங்களுக்கு வந்துவிடும். இதுவே உங்கள் கடமையாக வேண்டும். இதுவே செயல்புரியும் சரியான முறை. கர்மயோகம் அறிவுறுத்தும் ரகசியமும் இதுவே.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s