குடியரசும் சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடும் 5

5. சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு சோஷலிசவாதியா?

நான் ஒரு சோஷலிசவாதி-அது ஒரு பரிபூரணமான திட்டம் என்பதால் அல்ல; உணவே இல்லாமல் இருப்பதைவிட அரை வயிற்று உணவு சிறந்ததல்லவா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s