ஆதாயம் கருதிச் செயல்புரிவதன் பல வடிவங்கள் 12

12. ஜாதிகளைப் பற்றி என்ன கூறுவது?

நமது ஜாதிப் பாகுபாட்டை மேலைநாட்டினர் எவ்வளவோ குறைகூறுகின்றனர்; ஆனால் இதைவிட மட்டமானது அவர்களுடைய ஜாதிப்பாகுபாடு-அது பணத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டது. அமெரிக்கர்களே கூறிக்கொள்வதுபோல், ‘எல்லாம் வல்லதான’ டாலர் இங்கே எதையும் சாதிக்க வல்லதாக உள்ளது.

ஏறக்குறைய உலகின் எல்லா நாடுகளிலுமே ஜாதிகள் இருப்பது எனக்குத் தெரியும். ஆனால் அவற்றின் திட்டமும் நோக்கமும், நம் நாட்டைப்போல் வேறெங்கும் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை. ஜாதி என்பது தவிர்க்க முடியாதது என்றால், பணத்தால் உருவாகின்ற ஜாதியை விட, தூய்மை, பண்பாடு, தன்னலமின்மை இவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஜாதியையே நான் விரும்புகிறேன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s