சமுதாயத்தின் பல பரிமாணங்கள் 12

12. கலாச்சாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு ஆசியா, ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவின் பங்கு என்ன?

நாகரீகத்தின் விதையை விதைத்தது ஆசியா, மனிதனை உருவாக்கியது ஐரோப்பா, பெண்களையும் பாமர மக்களையும் முன்னேறச் செய்துவருகிறது அமெரிக்கா.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s