பிரார்த்தனையால் என்ன பயன்?

விவேகானந்தரிடம் கேளுங்கள்

நமது கேள்விகளுக்குசுவாமிஜியின்  பதில்கள்.

கேள்வி

கே: ‘பிரார்த்தனையால் என்ன பயன்?’

சுவாமிஜியின் பதில்:

ப: ‘பிரார்த்தனையால் நுண்ணிய ஆற்றல்கள் எளிதாக விழிப்படைகின்றன. தன்னுணர்வுடன் பிரார்த்தனை செய்தால் எல்லா விருப்பங்களும் நிறைவேறும்; உணர்வற்ற நிலையில் செய்தால் பத்தில் ஒன்று ஒருவேளை நிறைவேறலாம். அத்தகைய பிரார்த்தனை சுயநலமானது, அதனை விட்டுவிட வேண்டும்.’

மேற்கோள்கள்:  எழுந்திரு! விழித்திரு! பகுதி 6,  Chapter 11. கேள்வி-பதில் (பேலூர் மடத்து நாட்குறிப்பிலிருந்து திரட்டியது)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s