இந்தியாவில் வேலை செய்வதற்கு எத்தகைய முறையைப் பின்பற்ற வேண்டும்?

விவேகானந்தரிடம் கேளுங்கள்…

நமது கேள்விகளுக்கு;  சுவாமிஜியின்  பதில்கள்.

கேள்வி: 

‘இந்தியாவில் வேலை செய்வதற்கு எத்தகைய முறையைப் பின்பற்ற வேண்டும்?’

சுவாமிஜியின்  பதில்:

 ‘முதலில் மக்களைச் செயல்முறைக்குப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும், பலசாலிகளாக்க வேண்டும். இத்தகைய சிங்கங்கள் ஒரு டஜன் இருந்தால் போதும், உலகையே வென்றுவிடலாம்; ஆடுகள் பல கோடி இருந்தாலும் பலனில்லை. இரண்டாவதாக, எப்படிப்பட்ட மாமனிதராக இருந்தாலும், அந்தத் தனிமனிதரை லட்சியமாகக் கொள்வதை ஊக்குவிக்கக் கூடாது.’

மேற்கோள்கள்:  எழுந்திரு! விழித்திரு! பகுதி 6,  Chapter 11. கேள்வி-பதில் (பேலூர் மடத்து நாட்குறிப்பிலிருந்து திரட்டியது)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s